OH Lottery


CLEVELAND (AP) _ These Ohio lotteries were drawn Monday:

03-09-11-14-22-37, Kicker: 1-2-0-4-1-0

(three, nine, eleven, fourteen, twenty-two, thirty-seven; Kicker: one, two, zero, four, one, zero)

Estimated jackpot: $80 million

0-3-8

(zero, three, eight)

1-2-6

(one, two, six)

6-9-8-5

(six, nine, eight, five)

0-4-1-4

(zero, four, one, four)

8-3-6-3-6

(eight, three, six, three, six)

3-0-1-9-3

(three, zero, one, nine, three)

Estimated jackpot: $157 million

24-27-37-38-39

(twenty-four, twenty-seven, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine)

Estimated jackpot: $100,000

RECOMMENDED FOR YOU