Brazil’s lower house votes to impeach President Dilma Rousseff; measure goes to Senate


BRASILIA, Brazil (AP) — Brazil’s lower house votes to impeach President Dilma Rousseff; measure goes to Senate.